Obstarávanie - Informácia o zámere zadať zákazku

Dodanie laboratórneho analyzátora TOC pre analýzu pitných a odpadových vôd

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na dodanie laboratórneho analyzátora TOC pre analýzu pitných a odpadových vôd. Obstarávateľ požaduje analyzátor TOC s dusíkovým modulom, chemiluminiscenčným detektorom a autosamplerom.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 31.07.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 09.08.2019 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Poskytovanie služieb odberu, zneškodnenia a likvidácie odpadov.

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na poskytovanie služieb odberu, zneškodnenia a likvidácie odpadov. Predmetom odberu, zneškodnenia a likvidácie sú najmä nasledovné druhy odpadov: betón, výkopová zemina, zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, zhrabky z hrablíc, odpady z lapačov piesku, odpady z čistenia kanalizácie, a zmesový komunálny odpad.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 18.07.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 27.07.2019 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Rekonštrukcia oceľového diaľkovodu DN1000 z vodojemu v obci Zvončín do vodojemu v meste Trnava - I. etapa v dĺžke 2.373,27 m

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu rekonštrukcie oceľového diaľkovodu DN1000 z vodojemu v obci Zvončín do vodojemu v meste Trnava - I. etapa v dĺžke 2.373,27 m. Rekonštrukcia predmetného úseku sa zrealizuje bezvýkopovou technológiou RELINING /vyvložkovaním/ t.j. vtiahnutím nového potrubia PEHD Da 900x53,3 /DN800/, SDR 17, PE 100, PN10 do jestvujúcich oceľových rúr DN1000.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 21.06.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 08.07.2019 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

 

Informácia o zrušení obstarávania

Obstarávateľ ruší tender, ktorého predmetom zákazky bola rekonštrukcia vodovodného potrubia DN 1000 VDJ Zvončín - VDJ Trnava.

O zrušení tendra členovia komisie pre vyhodnotenie ponúk rozhodli v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk a jej článku 16. Obchodné podmienky pre realizáciu diela a uzavretie zmluvy: „Obstarávateľ je oprávnený tender zrušiť počas jeho priebehu až do uzatvorenia zmluvy s konkrétnym uchádzačom za podmienky, že zrušenie bude uverejnené rovnakým spôsobom, ako bol tender vyhlásený“.

Ďakujeme za doručené ponuky.

Nákup a inštalácia 4 ks plávajúcich miešadiel

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na nákup a inštaláciu 4 ks plávajúcich miešadiel typ AQUA TURBO MIX-AS 0300-24, alebo miešadiel ktoré sú k týmto rovnocenné, do anaeróbnej nádrže na čistiarni odpadových vôd v Piešťanoch.

Podrobné informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 10.06.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 28.06.2019.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.