Obstarávanie - Informácia o zámere zadať zákazku

Nákup 1 ks nákladného vozidla - trojstranný sklápač

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na nákup 1 ks nákladného vozidla - trojstranný sklápač s celkovou nosnosťou 12 t a s výkonom motora 180 - 200 kW.

Podrobné informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 17.05.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 24.05.2019 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Celoobecný vodovod Cífer - 6. stavba

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu diela: „Celoobecný vodovod Cífer - 6. stavba“ Realizácia diela pozostáva z realizácie /výstavby/:

  • prívodného potrubia „PJ“, z materiálu DN150 - HDPE - D 160x9,5x6000 mm, PN10 o celkovej dĺžke 1881,0 m,
  • časť vodovodnej vetvy „J1“, z materiálu DN150 - HDPE - D 160x9,5x6000 mm, PN10 o celkovej dĺžke 100,0 m.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 03.05.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 14.05.2019 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Dodanie atómového spektrofotometra pre laboratórne účely stanovovania prvkov

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na dodanie atómového spektrofotometra pre laboratórne účely stanovovania prvkov (ukazovateľov) v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 10.05.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 17.05.2019 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre vytvorenie nového zákazníckeho centra v priestoroch administratívnej budovy

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre vytvorenie nového zákazníckeho centra v priestoroch administratívnej budovy v sídle Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v Piešťanoch.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 12.04.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 26.04.2019 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Dobudovanie kanalizácie v obci Šelpice

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na dobudovanie kanalizácie v obci Šelpice v rozsahu:

  • stoka „D2-1“, z materiálu PVC DN 300 o celkovej dĺžke 108,0 m.
  • stoka „D2-1-1“, z materiálu PVC DN 300 o celkovej dĺžke 275,60 m.
  • časti stoky „D2“, z materiálu PVC DN 300 o celkovej dĺžke 113,26 m,
  • časti stoky „D2-4“, z materiálu PVC DN300 o celkovej dĺžke 72,17 m.
  • združenej prípojky, z materiálu PVC DN200 o celkovej dĺžke 19,27 m.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 25.04.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 09.05.2019 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.