Orgány spoločnosti

a) valné zhromaždenie

b) predstavenstvo

c) dozorná rada

a) VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti a skladá sa zo všetkých akcionárov.

Do jeho pôsobnosti patrí najmä:

- schválenie jednotlivých konaní v mene spoločnosti pred jej vznikom,

- zmena stanov,

- rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania,

- rozhodnutie o zrušení spoločnosti,

- rozhodnutie o rozdelení, zlúčení, splynutí spoločnosti a rozhodnutie o zmene právnej formy spoločnosti,

- rozhodnutie o zrušení spoločnosti s likvidáciou, vymenovanie likvidátora, stanovenie odmeny likvidátora, schválenie individuálnej účtovnej závierky, konečnej závierky a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku,

- voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami,

- schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém a dividend,

- prerokovanie výročnej správy vyhotovenej podľa osobitného predpisu, ktorej súčasťou je správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku,

- schválenie zmluvy o výkone funkcie uzatváranej s členom dozornej rady,

- rozhodnutie o predaji podniku alebo jeho časti,

- udelenie súhlasu podľa čl. XX stanov spoločnosti,
- schválenie a odvolanie audítora na overenie individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky.
- rozhodnutie o ďalších záležitostiach, ak ich stanovy spoločnosti alebo všeobecne záväzné právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia

Základné imanie spoločnosti (ZI) je rozdelené na akcie.

Zoznam akcionárov Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. a podiel ich akcií na ZI (v súbore pdf) nájdete tu:

Listina akcionárov + ich podiely

b) PREDSTAVENSTVO

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti.

Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach.

Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady spoločnosti.

Členovia predstavenstva TAVOS, a.s.:

Ing. Vladimír Púčik predseda predstavenstva, generálny riaditeľ
Ivan Šiška podpredseda predstavenstva
PhDr. Karol Zachar člen predstavenstva, starosta obce Dechtice
PhDr. Július Zemko člen predstavenstva, starosta obce Špačince
Ing. Martin Červenka
člen predstavenstva, starosta obce Ratkovce
JUDr. Michal Mrva, PhD., LL.M. člen predstavenstva, advokát

c) DOZORNÁ RADA

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti.

Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

Členovia dozornej rady (DR) TAVOS, a.s.:

JUDr. Peter Bročka, LL.M.
predseda DR, primátor mesta Trnava
Pavol Johanes člen DR, starosta obce Kátlovce
Ing. Ivan Dobrovodský člen DR, starosta obce Vlčkovce
Mgr. Eva Kukučková členka DR, starostka obce Horné Otrokovce
Mgr. Peter Jančovič, PhD. člen DR, primátor mesta Piešťany
Mgr. Maroš Sagan, PhD.
člen DR, starosta obce Cífer
JUDr. Gabriela Nagyová
členka DR, právnik TAVOS, a.s.
Juraj Kabát
člen DR, vedúci ÚDV TAVOS, a.s.
Vladimír Ondrejka člen DR, vodič a obsluha prac. strojov a špeciálnej techniky TAVOS, a.s.