Prehľad verejných súťaží

Oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania a výsledky verejného obstarávania sa zasielajú do Vestníka verejného obstarávania, v prípade nadlimitných metód aj do Úradného vestníka EÚ. V roku 2005 okrem iných prebiehajú aj verejné súťaže na projekty financované z fondov EÚ, konkrétne v prvej etape sú to projekty financované z fondu ISPA. Predmetom obstarávania týchto verejných súťaží je odkanalizovanie časti obcí v regióne Trnava a Piešťany, rekonštrukcia ČOV Trnava a ČOV Piešťany, poskytnutie stavebných dozorov na predmetné stavby. Na uvedený predmet obstarávania bolo od mája 2005 vyhlásených 6 verejných súťaží:
1. Čistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie trnavského regiónu – stavebný dozor, zverejnená vo VVO č. 84 z 03.05.2005, reg. č. 05348-MSS.
Verejná súťaž bola zrušená v súlade so zákonom. Vyhlásená bola nová metóda verejného obstarávania a to rokovacie konanie bez zverejnenia, ktorého výsledok do dnešného dňa nie je známy z dôvodu podania žiadosti o nápravu jedného z uchádzačov.
 
2. Piešťany – rekonštrukcia kanalizácie a ČOV – stavebný dozor, zverejnená vo VVO č. 84 z 03.05.2005, reg. č. 05347 – MSS.
Verejná súťaž bola zrušená v súlade so zákonom. Vyhlásená bola nová metóda verejného obstarávania a to rokovacie konanie bez zverejnenia, ktorého výsledok do dnešného dňa nie je oficiálne vyhlásený.

3. Čistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie trnavského regiónu , časť 1 – kanalizácia, zverejnená vo VVO č. 84 z 03.05.2005, reg. č. 05357 – MSP.
Verejná súťaž bola zrušená v súlade so zákonom. Vyhlásená bola nová verejná súťaž zverejnená vo VVO č. 179/2005, reg. č. 12763-MSP, výsledok ktorej nie je do dnešného dňa oficiálne známy.

4. Piešťany – rekonštrukcia kanalizácie a ČOV, časť 2 – rekonštrukcia a rozšírenie kanalizácie, zverejnená vo VVO č. 132 zo dňa 11.07.2005, reg. č. 09030-MSP.
Priebeh verejnej súťaže bol pozastavený vzhľadom na námietku podanú na Úrad verejného obstarávania jedným z uchádzačov. Predkladanie ponúk do verejnej súťaže a otváranie obálok sa uskutočnilo dňa 10.10.2005. Oficiálne výsledky verejnej súťaže zatiaľ nie sú zverejnené.

5. Piešťany – rekonštrukcia kanalizácie a ČOV, časť 1 – modernizácia a rozšírenie ČOV, zverejnená vo VVO č. 84 z 03.05.2005, reg. č. 05358-MSP.
Verejná súťaž bola zrušená v súlade so zákonom. Vyhlásená bola nová metóda verejného obstarávania a to rokovacie konanie bez zverejnenia. S víťazným uchádzačom, ktorým je Mota-Engil Engenharia E Construcao Portugalsko, bola podpísaná Zmluva o dielo.

6. Čistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie trnavského regiónu , časť 2 – rekonštrukcia ČOV Trnava, zverejnená vo VVO č. 84 z 03.05.2005, reg. č. 05356-MSP.
S víťazom, ktorým sú Vodohospodárske stavby, a.s. Bratislava bola podpísaná Zmluva o dielo.

V mesiaci novembri 2005 boli vyhlásené dve verejné súťaže:

7. Verejná súťaž, reg. č. 15826-MSS, zverejnená vo Vestníku VO č. 219 zo dňa 15.11.2005, ktorej predmetom obstarávania je :„Poskytovanie strážnej služby v objektoch obstarávateľa“

8. Verejná súťaž, reg. č. 15784-MSp, zverejnená vo Vestníku VO č. 218 zo dňa 14.11.2005, ktorej predmetom obstarávania je :„Výmena okien a zateplenie administratívnej budovy sídla obstarávateľa“.

9. V mesiaci decembri 2005 bola vyhlásená nová verejná súťaž na poskytnutie služby, zverejnená vo VVO č. 249 zo dňa 29.12.2005 pod registračným číslom 18350-MSS, ktorej predmetom obstarávania je : „Čistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie trnavského regiónu – stavebný dozor“. Je to v poradí už druhá verejná súťaž vyhlásená na ten istý predmet obstarávania, nakoľko z predložených ponúk do prvej verejnej súťaže nebol vybratý víťazný uchádzač.

10. V zmysle nového zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. od začiatku roka 2006 útvar verejného obstarávania neobstarával zákazku v takom objeme finančných prostriedkov, na ktorú by musela byť vyhlásená verejná súťaž zverejnená vo vestníku verejného obstarávania.
Výber dodávateľov na zákazky obstarávané v danom období bol realizovaný formou prieskumu trhu a spravidla jediným kritériom pre výber víťazného dodávateľa bola najnižšia cena.
Do konca II. štvrťroku 2006 okrem iného boli ukončené aj verejné súťaže vyhlásené na projekty financované z prostriedkov EÚ program ISPA, vyhlásené ešte v roku 2005.

Zoznam výsledkov verejných súťaží na projekty ISPA, ktoré ešte neboli zverejnené na tejto stránke uvádzame v nasledovnom prehľade:

I. „Výkon stavebného dozoru na stavbe Piešťany – rekonštrukcia kanalizácie a ČOV“.
Zmluva na poskytnutie služieb č. 2003 SK 16 P PE 018.002, podpísaná 06.12.2005
Dodávateľ:
„Združenie DOZOR Piešťany“, s členmi:
Dopravoprojekt, a.s., Bratislava
Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava

II. „Poskytnutie služieb stavebného dozoru pre projekt: Čistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie trnavského regiónu“.
Zmluva na poskytnutie služieb č. 2003 SK 16 P PE 017.002, podpísaná 02.05.2006
Dodávateľ:
Združenie „Inžinierske združenie Amberg & GKW“, s členmi:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Bratislava
GKW Ingenieure, GmbH, Nemecko

III. „Čistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie trnavského regiónu, časť 1: kanalizácia“.
Zmluva o dielo č. 2003 SK 16 P PE 017.004, podpísaná 28.04.2006
Zhotoviteľ:
Združenie „TCHAS – VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. Bratislava“, s členmi:
TCHAS, spol. s.r.o. Ostrava, Česká republika
Vodohospodárske stavby, a.s., Bratislava

IV. „Piešťany – rekonštrukcia kanalizácie a ČOV, časť 2 – rekonštrukcia a rozšírenie kanalizácie„
Zmluva o dielo č. 2003/SK/16/P/PE/018, podpísaná 09.05.2006
Zhotoviteľ:
„Združenie VÁHOSTAV-SK, COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA
a SIGMATECH“, s členmi:
VÁHOSTAV-SK, a.s. Žilina
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., Banská Štiavnica
SIGMATECH, a.s., Šaľa

Najväčšou zákazkou z hľadiska objemu finančných prostriedkov, ktorú útvar verejného obstarávania v danom období obstarával, bol projekt zo štrukturálnych fondov: „Dobudovanie kanalizačného systému v obci Madunice a čiastočné dobudovanie kanalizačného systému v meste Leopoldov“.
Uvedený projekt bol schválený pre Trnavskú vodárenskú spoločnosť, a.s.,: Rozhodnutím ministra životného prostredia SR č. 1263/2005-min.-1. o schválení projektov zo štrukturálnych fondov.
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu sú vo výške: 88 143 960,- Sk,
Finančný príspevok poskytnutý prijímateľovi na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 032/2.1/2005 činí: 83 736 762,- Sk (t.j. 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu).

Finančný príspevok sa skladá:
- príspevok z ERDF 66 107 970,- Sk (t.j. 75 % prostriedky EÚ)
- príspevok zo ŠR 17 628 792,- Sk (t.j. 20 % štátny rozpočet)
- vlast. zdroje prijím. 4 407 198,- Sk ( t.j. 5 %)

Na uvedený projekt bola vyhlásená užšia súťaž, zverejnená verejne prístupným spôsobom na výveske MsÚ Leopoldov od 15.03.2006 do 05.04.2006 (v zmysle platného zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní).

Prihlásení do užšej súťaže :
S. Orovnický – VODOSTAV, Zlaté Moravce
Vodohospodárske stavby, a.s., Bratislava
Zempres, s.r.o., Bašovce

Víťaz užšej súťaže :
Združenie „ZEMPRES – ČOVSPOL“, s členmi:
Zempres, s.r.o., Bašovce 51, PSČ 922 01
ČOVSPOL, a.s., 900 41 Rovinka č. 324

Zmluva o dielo : podpísaná dňa 06.07.2006

Celková cena diela v zmysle uzavretej zmluvy o dielo : 86 700 000,- Sk bez DPH

Časový harmonogram realizácie projektu :

Madunice – 18 mesiacov : začiatok 01.10.2006 ukončenie 31.03.2008