Rekonštrukcia oceľového diaľkovodu DN1000 z vodojemu v obci Zvončín do vodojemu v meste Trnava - I. etapa v dĺžke 2.373,27 m

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu rekonštrukcie oceľového diaľkovodu DN1000 z vodojemu v obci Zvončín do vodojemu v meste Trnava - I. etapa v dĺžke 2.373,27 m. Rekonštrukcia predmetného úseku sa zrealizuje bezvýkopovou technológiou RELINING /vyvložkovaním/ t.j. vtiahnutím nového potrubia PEHD Da 900x53,3 /DN800/, SDR 17, PE 100, PN10 do jestvujúcich oceľových rúr DN1000.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 21.06.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 08.07.2019 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.