Informácia o zrušení obstarávania

Obstarávateľ ruší tender, ktorého predmetom zákazky bola rekonštrukcia vodovodného potrubia DN 1000 VDJ Zvončín - VDJ Trnava.

O zrušení tendra členovia komisie pre vyhodnotenie ponúk rozhodli v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk a jej článku 16. Obchodné podmienky pre realizáciu diela a uzavretie zmluvy: „Obstarávateľ je oprávnený tender zrušiť počas jeho priebehu až do uzatvorenia zmluvy s konkrétnym uchádzačom za podmienky, že zrušenie bude uverejnené rovnakým spôsobom, ako bol tender vyhlásený“.

Ďakujeme za doručené ponuky.