Zrušenie tendra - Celoobecný vodovod Cífer 3. a 4. stavba.

Obstarávateľ ruší tender s predmetom zákazky „Celoobecný vodovod Cífer 3. a 4. stavba.“

O zrušení tendra členovia komisie pre vyhodnotenie ponúk rozhodli v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk a jej článku 16. Obchodné podmienky pre realizáciu diela a uzavretie zmluvy: „Obstarávateľ je oprávnený zrušiť tender počas jeho priebehu až do uzatvorenia zmluvy s konkrétnym uchádzačom za podmienky, že zrušenie bude oznámené rovnakým spôsobom, ako bol tender vyhlásený“.

Ďakujeme za doručené ponuky.