Informácia k havarijnému stavu výtlačného potrubia

V šiestom kalendárnom týždni t.r. sme zaznamenali významný pokles hladiny vody vo vodojeme Moravany nad Váhom, ktorý spôsobila závažná perforácia na výtlačnom potrubí DN 500. Týmto potrubím  je privádzaná voda z vodných zdrojov Veľké Orvište do vodojemu Moravany nad Váhom, ktorý slúži na pokrytie potrieb pitnej vody pre mesto Piešťany. S cieľom zabezpečiť nepretržité zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou sme presmerovali prietok vody zásobným potrubím DN 300 priamo do spotrebiska, mimo poškodeného potrubia, ktoré sme odstavili z prevádzky. Pokiaľ by nebolo možné presmerovať prúdenie vody cez potrubie DN 300, pre havarijný stav prívodu do vodojemu by bolo nutné prerušiť dodávku vody pre obyvateľstvo a riešiť náhradné zásobovanie obyvateľstva výlučne cisternami. Pre zachovanie nepretržitej dodávky vody sme zvolili uvedený spôsob, ktorý sme využili už v minulosti. Pri realizácii opatrení na zabezpečenie zásobovania vodou nedošlo k zmene vodného zdroja prípadne vniknutiu znečistenia do vodovodného potrubia, alebo inému ohrozeniu zdravotnej nezávadnosti vody. Využili sme existujúci prepoj vodovodných potrubí, ktorým sme prúdenie vody presmerovali a nebolo nutné prerušiť dodávku vody.

Zmenou prúdenia vody vo vodovodnej sieti došlo k uvoľneniu sedimentov z potrubia, čo občania vizuálne zaznamenali ako zákal vody, ktorého rozsah nebolo možné vopred odhadnúť. Do doby trvalého presmerovania prúdenia vody výtlačným potrubím DN 500 s akumuláciou vo vodojeme môže dochádzať k zakaleniu vody pri prevádzkovom zásahu na vodovodnej sieti, či pri odstávke z dôvodu havarijného stavu alebo pri údržbe. Havarijné poruchy s odstávkou vody sú zverejňované na internetovej stránke spoločnosti. V súčasnosti realizujeme odkaľovanie potrubia len v nevyhnutnom rozsahu, nakoľko by toto viedlo k zvýšenému víreniu vody a uvoľňovaniu sedimentov vo forme zákalu.

Počas sanačných prác na poškodenom potrubí DN 500 bolo postupne lokalizovaných a následne opravených osem poškodených miest, cez ktoré dochádzalo k úniku vody. Po oprave bolo potrubie skúšobne natlakované a následne sa objavili ďalšie úniky – havarijný stav trvá naďalej, potrubie ostáva odstavené. Sanácia potrubia bola predstavenstvom spoločnosti operatívne zaradená do aktuálneho plánu investícií a okamžite sme začali s prípravu realizácie rekonštrukčných prác.

Od 12.02.2018 realizuje naša spoločnosť kontrolu kvality pitnej vody nad rámec povinných sledovaní určených platnými právnymi predpismi. Odbery vody sa uskutočnili v pondelok 12.02.2018 a utorok 20.02. 2018 na nasledovných odberných miestach: Reštaurácia Semafor, ul. A. Hlinku 54/53, Nemocnica, Winterova ul., Reštaurácia Slovenský dvor, ul. Adama Trajana 6, Piváreň Český budík, ul. Teplická, a 22.2.2018 na ulici Pod Párovcami. Odberné miesta boli špecifikované podľa intenzity výskytu zákalu. Odobraté vzorky vody vyhoveli vo všetkých ukazovateľoch. 13.2.2018 vykonal kontrolné odbery aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave na odberných miestach: Nemocnica Winterova ul., Potraviny CBA, Žilinská cesta, ul. A. Hlinku PRIOR Bar, Teplická ulica Pekáreň AUPARKsídlisko A.Trajana reštaurácia SCHERY.. Rozbory rovnako nepreukázali prekročenie limitných hodnôt stanovených platnou legislatívou pre pitnú vodu. Ďalší kontrolný odber vody TAVOS, a.s., zrealizoval 06.03.2018. Uisťujeme obyvateľov, že kvalitu pitnej vody, v súlade s platnou legislatívou, pravidelne kontroluje okrem našej spoločnosti aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave.

Voda vo verejnom vodovode mesta Piešťany spĺňa požiadavky stanovené Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, a ako bolo uvedené vyššie, do doby uvedenia vodovodného systému do štandardného režimu sa môže zákal objavovať. Z hľadiska riešenia vzniknutej situácie nie je možné vopred určiť, na rozdiel od havárie a nutného prerušenia dodávky vody, kde sa problém so zákalom vyskytne. Je potrebné zohľadniť aj skutočnosť, že zásobovanie vodou v súčasnosti prebieha bez prerušenia a spotrebiteľ zvažuje len jej prípadné použitie na pitné účely po jej vtoku do vodovodnej prípojky. Pre informáciu uvádzame, že prevádzkovateľ verejného vodovodu v zmysle zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, zodpovedá za kvalitu a tlak vody v mieste pripojenia na verejný vodovod, nie v mieste odberu vody. Uvedené zákonné ustanovenie je splnené, čoho dôkazom sú rozbory vody. V prípade vzniku vážnejšieho zakalenia pitnej vody pristavíme na požiadanie cisternu, tak ako to realizujeme aj v súčasnosti.

Všetkých našim spotrebiteľov chceme uistiť, že prijaté postupy a opatrenia vždy realizujeme v záujme zachovania nepretržitej dodávky pitnej vody a za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme.

Ing. Barbora Blahová

technicko-prevádzkova a investičná riaditeľka