OZNAM - zmena spôsobu fakturácie platieb za odvádzané odpadové vody z domácnosti do verejnej kanalizácie

          Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, Slovenská republika, IČO 36 252 484, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sa, Vložka č. 10263/T (ďalej len spoločnosť), Vám ako vlastník a prevádzkovateľ verejnej kanalizácie v obciach Voderady, Slovenská Nová Ves, Pavlice, Hoste, Majcichov, Abrahám, Veľká Mača, Bučany, a Pác – miestna časť Cífera, oznamuje, že s účinnosťou od 01.04.2015 sa mení spôsob fakturácie platieb za odvádzané odpadové vody z domácnosti do verejnej kanalizácie (stočné) v uvedených obciach a tiež postup pri uzatváraní zmlúv s dotknutými producentmi odpadových vôd.

          K zmene spôsobu fakturácie stočného dochádza z dôvodu, že verejný vodovod v uvedených obciach, ktorého súčasťou sú aj fakturačné meradlá množstva vody dodanej z verejného vodovodu (vodomery) umiestnené na príslušných vodovodných prípojkách, nie je v majetku, ani v prevádzke našej spoločnosti, a preto v doterajšom spôsobe určovania množstva odpadových vôd odvedených z domácnosti na základe odpočtov z týchto vodomerov, nie je možné pokračovať z dôvodu splnenia zákonných požiadaviek na evidenciu a overenie určených meradiel (vodomerov).

          Naša spoločnosť bude postupne, na základe menných zoznamov z vlastnej databázy, od prevádzkovateľov verejných vodovodov vo vyššie uvedených obciach žiadať doklady o splnení zákonných požiadaviek fakturačných meradiel (vodomerov), pričom ak po poskytnutí príslušnej dokumentácie naša spoločnosť zistí, že príslušné fakturačné meradlo (vodomer) nespĺňa podmienky v zmysle platnej legislatívy, množstvo vypúšťaných odpadových vôd bude pre účely fakturácie stočného automaticky určované smernými číslami spotreby vody v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody, v znení neskorších predpisov (ďalej len Vyhláška).

          V súvislosti s určením množstva odvedených odpadových vôd podľa smerných čísel spotreby vody, si naša spoločnosti informácie ohľadom počtu osôb s trvalým pobytom na konkrétnu nehnuteľnosť vyžiada od obecných úradov. Postup výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd bude realizovaný podľa smerných čísel v zmysle Vyhlášky. Pre byty a domy so samostatnými výtokmi vody a splachovacími WC, s kúpeľňou a s lokálnou prípravou teplej vody, je toto množstvo stanovené na 34 m3/osobu/rok.