Svetový deň vody 2015 - bezplatné vyšetrenie vody

Svetový deň vody (World Water Day) v roku 2015 má motto „Voda a udržateľný rozvoj“ - je oslavou úcty a pokory k vode, ktorej význam si celý svet každoročne pripomína 22. marca. Voda je najbežnejšia kvapalina, nevyhnutná pre život ľudí, zvierat a rastlín. Túto čistú, bezfarebnú kvapalinu pozná dôverne každý z nás. Zatiaľ ešte stále považujeme vodu za samozrejmosť a jej dôležitosť vieme oceniť len málokedy.

Až 97,4 % svetovej vody predstavuje slaná voda oceánov a morí a iba zvyšných 2,6 % predstavuje pitnú vodu, ktorá musí postačovať pre 7 miliárd ľudí na Zemi. Pri používaní vody sa zväčša nezamýšľame nad tým odkiaľ voda pochádza a ako dlho jej zásoby vydržia. Voda je skrytá v akomkoľvek potravinovom ako aj úžitkovom výrobku, ktorý používame "vodná stopa".

Spotreba vody každý rok stúpa. Postupne sa tak zvyšuje jej nedostatok, čo súvisí aj so zmenou klimatických pomerov na Zemi. Vo vyspelom svete človek denne spotrebuje okolo 160 a viac litrov vody na konzumáciu a hygienu. Vysoká spotreba vody súvisí aj s jej priemyselným a energetickým využitím nielen v priemysle ale aj v bežných domácnostiach - používaníe klimatizácie, spŕch, práčok a umývačiek riadu.

Členské krajiny boli vyzvané, aby tento deň venovali konkrétnym aktivitám, ktoré podporia informovanosť verejnosti o nenahraditeľnom význame vody.

K osvetovým akciám Svetového dňa vody sa v  roku 2015 pripája aj TAVOS, a.s. Piešťany.

Skúšobné laboratórium TAVOS, a.s. organizuje pre verejnosť bezplatné vyšetrenie vody z individuálnych súkromných vodných zdrojov.

Skúšobné laboratórium vykoná vo vzorkách privezených od obyvateľov skúšku v ukazovateli dusičnany.

Základné Informácie

SLPríjem vzoriek:

Miesto: Skúšobné laboratórium TAVOS, a.s., Bratislavská cesta 3588, Piešťany (areál čistiarne odpadových vôd) - nájdete nás TU

Dátum: 19.marca 2015 - štvrtok   

V čase od 7:00 do 12:00 - Skušobné laboratorium TAVOS, a.s. Piešťany

V čase od 7:00 do 10:00 - Závod Trnava, Fraňa Kráľa 1 – podateľňa

Prosíme o dodržanie harmonogramu odovzdávania kontrolnej vzorky vody.

Objem vzorky:

Požadovaný objem vzorky  0,2 – 0,5 litra v čistej sklenenej nádobe naplnenej vzorkou vody po okraj.

Odber vzorky:

Pred samotným odberom vzorky je potrebné odpustiť dostatočný objem vody a až následne naplniť vzorkovaciu nádobu.

Použitá metóda: Horáková, M., P.Lischke a A.Grünwald, 1986. Chemické a fyzikální metody analýzy vod. SNTL Praha.

Princip: Stanovenie v ultrafialovej oblasti spektra pri vlnovej dĺžke 220 nm.

Sprievodná akcia:

V prípade záujmu bude pre verejnosť dňa 19. marca 2015 v časoch 08.00 hod a 10.00 hod. organizovaná prehliadka objektov a zariadení čistiarne odpadových vôd Piešťany.