Dodatok č.2 k Zmluve o dielo Ev. č. objednávateľa 102/2011 na projekt „Prívod vody Trnava – Križovany nad Dudváhom“, kód projektu 24110110066

Príloha: Dodatok č.2 k Zmluve o dielo Ev. č. objednávateľa 102/2011 na projekt „Prívod vody Trnava – Križovany nad Dudváhom“, kód projektu 24110110066

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy: Dodatok č.2 k Zmluve o dielo Ev. č. objednávateľa 102/2011

Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany

Dodávateľ: Skupina dodávateľov:

  • Vodohospodárske stavby, a.s. Rongenová 26, 851 01 Bratislava – vedúci skupiny dodávateľov- IČO 31 322 301
  • Doprastav, a.s. Drieňova 7, 826 56 Bratislava – IČO 31 333 320
  • AQUASTAV, a.s. Račianska 30/A 831 02 Bratislava – IČ 35 848 448

Názov zmluvy: Dodatok č.2 k Zmluve o dielo Ev. č. objednávateľa 102/2011 na projekt „Prívod vody Trnava – Križovany nad Dudváhom“, kód projektu 24110110066

Predmet dodatku:

Zosúladenie vyplatenia druhej časti zádržného zo ZoD, ktorá bola nedopatrením upravená v Dodatku č.1

Predĺženie lehoty výstavby z dôvodu legislatívneho obmedzenia a klimaticky nevhodných podmienok na kladenie asfaltových povrchov

Dátum:

Dátum zverejnenia: 18.12.2013

Dátum účinnosti: 19.12.2013