Dodatok č.5 k Zmluve o dielo na projekt "Kanalizácia Leopoldov a Červeník"

Príloha: Dodatok č.5 k Zmluve o dielo na projekt "Kanalizacia Leopoldov a Červeník"

Identifikácia zmluvy:

Názov zmluvy: Dodatok č.5 k Zmuve o dielo ev. č. obj.: 36/2009 na projekt "Kanalizácia Leopoldov a Červeník", kód projektu 24110110010

Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany

Zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby, a.s., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava

IČO zhotoviteľa: 313 22  301

Predmet dodatku: Realizácia doplňujúcich stavebných prác

Dátum:

  • Dátum zverejnenia: 23.11.2011
  • Dátum účinnosti: 23.11.2011

Príloha č. 1: Prepočet pre dodatok č. 5 ZoD  - rekapitulácia celkom

Rekapitulácia Leopoldov II. etapa

Rekapitulácia Leopoldov III. etapa

Rekapitulácia Červeník