Výroba a dodávka pitnej vody

Dodávka pitnej vody

Hlavným cieľom pre TAVOS, a.s. je dosiahnuť plynulé, spoľahlivé a hospodárne zásobovanie trnavského kraja pitnou vodou a to nielen počas letných mesiacov, ale celoročne. Vychádzame z predpokladu, že úroveň našich služieb bude do budúcnosti základným kritériom pre hodnotenie celej vodárenskej spoločnosti. S prihliadnutím na pot súčasnej i budúcej generácie sa spoločnosť snaží jestvujúcimi vodovodmi zabezpečovať dostatočné množstvo kvalitnej fyzikálno-chemickej a bakteriologicky nezávadnej vody pre všetky požadované účely.
V súčasnosti sa opatrenia na zabezpečenie plynulej dodávky pitnej vody v letnom období neodlišujú od opatrení v zimnom období, z dôvodu optimalizácie využívania disponibilných zdrojov vody a ich postačujúcej kapacity pre všetky odberné miesta. Táto požiadavka v minulosti nebola splnená a z toho vyplývala nutnosť regulácií dodávky pitnej vody, formou vyhlasovania regulačných stupňov, odstavovania jednotlivých lokalít a časové obmedzenie dodávky vody pre mestá a obce.
Praktická príprava závodov TAVOS-u spočíva v posúdení celkového technického stavu skupinových a miestnych vodovodov v správe spoločnosti. Táto činnosť zahŕňa cyklické prehliadky vodovodnej siete, odposluch únikov vody vyhľadávacou technikou a včas lokalizovať miesta porúch na sieti, kontrola prietokomerov, tlakomerov, terénu nad potrubím. V čistení akumulačných nádrží a vodojemov vrátane ich dezinfekcie, v preverení účinnosti chlorátorov na jednotlivých vodných zdrojoch čo je zárukou zachovania chemickej a biologickej stability dopravovanej pitnej vody. Ďalšie činnosti, ktoré sú súčasťou praktickej prípravy vodovodných sietí na bezporuchovú a ekonomicky efektívnu prevádzku sú:

pitna voda2
  • technické preverenie čerpacej techniky osadenej i záložnej
  • preskúšanie náhradných zdrojov elektrickej energie
  • v rámci prevádzkovej údržby postupné preverenie hydrantovej siete a funkčné skúšky sekčných uzáverov
  • zabezpečenie cisterien nielen po hygienickej stránke, ale i po motorickej stránke vozidla, aby boli použiteľné pre okamžité núdzové zásobovanie obyvateľstva
  • postupne zavádzame do praxe vodárenský dispečing, kde je zhotovená základná hydraulická schéma systému zásobovania pitnou vodou trnavského kraja. V schéme sú vyznačené zdroje pitnej vody, akumulačné nádrže, vodojemy a meradlá prietoku, tento systém zabezpečuje nepretržitú informovanosť o prevádzkovom vodovodnom systéme a umožňuje včas reagovať na prípadné poruchy vodovodnej siete. Na základe informácií z vodárenského dispečingu je možné zabezpečiť plnenie vodojemov v nočných hodinách na maximálne hladiny a bezproblémovo zvládnuť ranné odberové špičky, čo je zárukou plynulého zásobovania a v neposlednom rade využívanie „nočného elektrického prúdu“ - vylepšuje hospodársky výsledok jednotlivých prevádzok
  • nedostatok vody v letných mesiacoch sa môže prejaviť v lokalitách miestnych vodovodov s malou akumuláciou pri núdzovom odstavení miestneho vodného zdroja (napr. porucha na technologickom zariadení, prerušenie dodávky el. energie), kde nie sú vybudované prepojenia vodovodu medzi jednotlivými spotrebiskami. V takýchto prípadoch je nutné zabezpečenie zásobovania náhradným spôsobom

 

Prehľad dôležitých ukazovateľov pitnej vody v lokalitách prevádzkovaných TAVOS, a.s.:

Definícia tvrdosti vody:
Tvrdosťou vody sa vo všeobecnosti rozumie súčet obsahu vápnika a horčíka vo vode. Každá voda obsahuje vápnik v prírodnej podobe, jeho obsah závisí od geologickej skladby horniny, ktorou voda preteká.

Stupnica tvrdosti vody:
Podľa tvrdosti rozdeľujeme vodu do šiestich skupín:

Skupina
Tvrdosť (°N) Obsah vápnika a horčíka (mmol/l)
veľmi mäkká 0 - 4 0 - 0,71
mäkká 4 - 8 0,71 - 1,42
stredne tvrdá 8 - 12 1,42 - 2,14
tvrdá 12 - 18 2,14 - 3,20
značne tvrdá 18 - 30 3,20 - 5,40
veľmi tvrdá nad 30 nad 5,40

Odporúčaná tvrdosť pitnej vody:
Naradenie vlády (NV) č. 354/2006 Z.z.. uvádza ako odporúčanú hodnotu pre pitnú vodu obsah vápnika a horčíka 1,1 až 5 mmol/l ( t.j. tvrdosť vody 6,16 až 28 °N ). Vápnik, ktorý tvorí hlavnú zložku tvrdosti, nemá žiadne negatívne účinky na zdravie. Voda z vodovodu je vlastne najjednoduchším každodenným zdrojom vápnika a horčíka pre organizmus človeka.

Nežiaduce prejavy tvrdej vody:
Tvorba vodného kameňa vo varných nádobách, teplovodných trubkách, ohrievačoch vody a kotloch, vyššia spotreba pracích prostriedkov.

Hodnoty podľa NV č. 354/2006 Z.z.:
- dusičnany 50 mg/l (MH)
- chloridy 100 mg/l (MH)
- tvrdosť vody 6,2 - 28,0 0 N

LOKALITA Dusičňany ( mg / l ) Chloridy ( mg / l ) Tvrdosť vody ( 0 N )
Dechtice 4,2 – 9,5 6,8 – 14,2 19,0 – 20,6
Dobrá Voda 2,9 – 10,7 6,5 – 8,9 19,2 – 19,6
Dolné Orešany 10,1 – 24,7 4,4 – 9,2 15,4 – 19,2
Dolné Otrokovce 1,4 – 4,6 6,4 – 10,9 20,4 – 21,4
Dolný Lopašov 7,0 – 19,2 5,4 – 7,9 17,6 – 18,6
Hrnčiarovce 18,2 – 30,8 26,1 -35,6 24,0 – 24,8
Chtelnica 3,3 – 14,8 4,8 – 6,4 22,0 – 24,6
Leopoldov 3,0 – 27,2 22,2 – 35,1 15,4 – 23,2
Madunice 13,1 – 33,5 33,8 – 45,5 27,6 – 28,4
Piešťany 9,6 – 29,1 21,9 – 50,8 24,4 – 36,2
Smolenice 11,7 – 20,0 6,2 – 12,3 18,4 – 19,2
Trnava 4,1 – 39,4 6,8 – 22,9 19,2 - 22
Vrbové 9,2 – 44,7 30,1 – 53,0 23,8 – 35,0
Zavar 6,4 – 2,0 6,2 – 10,4 17,6 – 17,8

MH - medzná hodnota
°N – stupeň nemecký (býva označovaný aj ako °dh)
mmol/l – milimól na liter
Pre vzájomný prepočet jednotiek platí vzťah : 1 mmol/l = 5,6 °N


Prezentovanie odobratého množstva pitnej vody z jednotlivých zdrojov podzemnej vody v správe TAVOS, a.s.

a ich percentuálny podiel z celkového množstva vody vyrobenej za rok 2008:

Medzi najväčšie vodné zdroje patria:
  • VZ Dechtice (s celkovým povoleným odb. množstvom – cca 293 l/s)
  • VZ Veľké Orvište
  • DVZ Leopoldov
LOKALITA VZ Názov VZ

Odobr. množstvo PV (m3)

Dobrá Voda Hlávka 1 382 349
Dobrá Voda Mariaš 520 024
Dechtice DE8-11 4 490 160
Chtelnica prameň Vítek 242 888
Borovce HVV3 - HVV8 993 931
Veľké Orvište RH9 - RH16 2 985 600
Sokolovce HS1 - HS4 267 836
Leopoldov S1 - S5 1 746 118
Trnava S1 - S3 129 201
Ostatné VZ v správe TAVOS, a.s. Ostatné VZ 1 467 615
Odbery celkom v m3:   14 225 722

Kvalita pitnej vody a sledovanie štandardu kvality dodávky vody za rok 2008

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. v zmysle vyhlášky URSO č. 317/2008 Z. z., ktorou boli zavedené štandardy kvality dodávania pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a súvisiacich služieb, zverejňuje vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2008.

Štandardy kvality pitnej vody: Kvalita.pdf